Aktualności

7 września 2021
Co dalej Frankowiczu po decyzji Sądu Najwyższego z 2 września 2021 r. ?

Co dalej Frankowiczu po decyzji Sądu Najwyższego z 2 września 2021 roku?

Sąd Najwyższy, już po raz czwarty, nie odpowiedział na ważne dla frankowiczów pytania przedstawione całej Izbie Cywilnej Sądu Najwyższego (SN) przez Pierwszą Prezes Sądu Najwyższego Małgorzatę Manowską. SN nie podjął oczekiwanej uchwały, lecz postanowił zwrócić się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z pytaniami najprościej ujmując dotyczącymi legalności … własnego składu całej Izby Cywilnej.
18 sierpnia 2021
Dokąd zmierzasz Frankowiczu?

Dokąd zmierzasz Frankowiczu?

W ostatnich tygodniach wiele wydarzyło się w sprawach kredytów frankowych. W obliczu tych wydarzeń przeciętny frankowicz może się czuć nieco zagubiony i zastanawiać się co dalej robić. Niniejsza publikacja powinna pomóc frankowiczom w podjęciu decyzji. W ostatnich tygodniach wiele wydarzyło się w sprawach kredytów frankowych. W obliczu tych wydarzeń przeciętny frankowicz może się czuć nieco zagubiony i zastanawiać się co dalej robić. Niniejsza publikacja powinna pomóc frankowiczom w podjęciu decyzji.
12 lutego 2021
Opodatkowanie spółek komandytowych w 2021 r. – co robić?

Opodatkowanie spółek komandytowych w 2021 r. – co robić?

W artykule podajemy informacje o możliwych rozwiązaniach łagodzących wprowadzone zmiany dotyczące opodatkowania spółek komandytowych podatkiem dochodowym od osób prawnych w 2021 r. m. in. przekształcenie spółki komandytowej w spółkę jawną, przekształcenie spółki komandytowej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością...
8 grudnia 2020
Spółka komandytowa w 2021 r.

Spółka komandytowa w 2021 r.

Z końcem listopada 2020 r. uchwalono i opublikowano w dzienniku ustaw ustawę z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw. Wiele zmian z tej ustawy dotyczy opodatkowania spółek komandytowych i ich wspólników. W artykule prezentujemy kilka najważniejszych.
21 kwietnia 2020
Tarcza antykryzysowa 2.0

Tarcza antykryzysowa 2.0

Poniżej przedstawiamy krótką informację o zmianach jakie w kwestii pomocy dla przedsiębiorców wprowadziła  ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS- CoV-2 (tzw. tarcza antykryzysowa 2.0). 1. Świadczenie postojowe dla zleceniobiorców i samozatrudnionych. 2. Dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym/obniżanie wymiaru czasu pracy...
20 kwietnia 2020
Bieg terminów w sprawach cywilnych i administracyjnych w świetle tzw. tarczy antykryzysowej

Bieg terminów w sprawach cywilnych i administracyjnych w świetle tzw. tarczy antykryzysowej

1 kwietnia weszły w życie przepisy dotyczące tzw. tarczy antykryzysowej.  W związku z tym chciałbym zwrócić Państwu uwagę na jedną kwestię. Otóż pierwotna wersja ustawy przewidywała, że w okresie epidemii bieg terminów przewidzianych przepisami prawa cywilnego oraz administracyjnego nie rozpoczyna się a rozpoczęty ulega zawieszeniu. W skrócie „żadne terminy nie biegną”. Taki był też przekaz ze strony mediów (np. artykuły na portalach internetowych).
20 kwietnia 2020
Główne założenia tzw. „tarczy antykryzysowej”

Główne założenia tzw. „tarczy antykryzysowej”

W artykule przedstawiamy najważniejsze rozwiązania przyjęte w uchwalonej w dniu 31 marca 2020 r. ustawie tzw. „tarczy antykryzysowej" mające na celu pomoc dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami wystąpienia COVID- 19. 1.Dofinansowanie wynagrodzenia wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne pracowników objętych przestojem ekonomicznym (art. 15g ustawy). 2.Dofinansowanie wynagrodzenia wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne pracowników objętych obniżeniem wymiaru czasu pracy (art. 15g ustawy). 3.Świadczenie postojowe dla zleceniobiorców i samozatrudnionych – art. 15 zq ustawy. 4.Zwolnienie z obowiązku zapłaty składek - art. 31zo ustawy. 5.Uelastycznienie czasu pracy art. 15 zf ustawy...
19 lutego 2020
Pytania do TSUE

Pytania do TSUE

Sąd Okręgowy w Gdańsku wystąpił do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z pytaniem prejudycjalnym dotyczącym umów frankowych. Pytania dotyczą m.in. tego czy sąd ma obowiązek stwierdzenia nieważności postanowienia umowy także w przypadku gdy na skutek zawartego aneksu postanowienie to zostało zmienione i nie ma już charakteru nieuczciwego oraz tego czy oceny skutków unieważnienia umowy należy dokonywać na moment zawarcia umowy czy sporu i czy znacznie ma stanowisko konsumenta w przedmiocie nieważnienia umowy.
13 stycznia 2020
Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych, czyli jak uniknąć milionowej kary

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych, czyli jak uniknąć milionowej kary?

CRBR to system teleinformatyczny, w którym są gromadzone i przetwarzane informacje o beneficjentach rzeczywistych, tj. osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką. Jednym z głównych zadań CRBR jest przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Najprostszym sposobem uniknięcia kary do miliona złotych jest prawidłowe wykonanie obowiązku zgłoszenia informacji do CRBR. Ułatwią to państwu informacje zawarte w artykule.
3 stycznia 2020
Czy bank może dochodzić od kredytobiorcy roszczeń z tytułu „wynagrodzenia za korzystanie z kapitału”?

Czy bank może dochodzić od kredytobiorcy roszczeń z tytułu „wynagrodzenia za korzystanie z kapitału”?

W ostatnim czasie w przestrzeni publicznej coraz częściej pojawiają się zapowiedzi ze strony banków pozywania kredytobiorców, którym sądy unieważniły umowę kredytu we frankach.  Pojawiają się hasła o żądaniu  wynagrodzeniu za korzystanie z kapitału.  Informacje te poparte często opiniami sprzecznymi z wnioskami  płynącymi z wyroku TSUE z 3 października 2019 r. w sprawie C-260/18 mają niewątpliwie na celu zniechęcenie frankowiczów do walki w sądzie o swoje prawa. W wydanym w dniu 16 grudnia 2019 r. stanowisku Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów podkreślił, odnosząc się do wyroku TSUE, że nie widzi prawnej możliwości, aby z uwagi na unieważnienie umowy o kredyt hipoteczny, bankom przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu „wynagrodzenia za korzystanie z kapitału” czy też odsetki od udostępnionej konsumentowi sumy kredytu.