Odszkodowanie z OC

Jedną ze spraw prowadzonych w ramach współpracy Kancelarii z DAS Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A., była sprawa odszkodowania z polisy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Kancelaria reprezentowała poszkodowanego, który domagał się wypłaty od ubezpieczyciela sprawcy wypadku odszkodowania na pokrycie kosztów naprawy pojazdu. Sprawca wypadku przyznał się do spowodowania kolizji i w związku z tym poszkodowany-klient kancelarii, zgłosił szkodę do jego ubezpieczyciela. W wyniku przeprowadzonego postępowania firma ubezpieczeniowa wypłaciła klientowi część odszkodowania. Klient nie zgodził się z przedstawioną kalkulacją a co za tym idzie z wysokością należnego mu odszkodowania, przede wszystkim ze względu na zastosowanie w kalkulacji 50% amortyzacji na części oryginalne i nie uwzględnienie w niej odpowiedniej stawki VAT. Nadto klient przedstawił firmie ubezpieczeniowej wykonaną na jego zlecenie wycenę naprawy, w której koszty naprawy były znacznie wyższe niż te wypłacone z ubezpieczenia. Ubezpieczyciel nie zmienił jednak swojej decyzji, argumentując iż nie ma konieczności wymiany wszystkich części na oryginalne, a VAT doliczyć można by wówczas, gdyby klient rozliczał się fakturami. Nadto ubezpieczyciel nie uznał przedstawionej wyceny za wiążącą, uznając ją za dokument prywatny klienta.
W związku z powyższym klient zdecydował się dochodzić pozostałej kwoty na drodze postępowania sądowego. W toku postępowania sąd zapoznał się z dokumentami zgromadzonymi przez firmę ubezpieczeniową podczas likwidacji szkody. Bezspornym dla stron postępowania oraz dla sądu był fakt odpowiedzialności firmy ubezpieczeniowej wynikającej z zawartej polisy OC. Spór dotyczył jedynie wysokości szkody.
Sąd uznał, że najbardziej miarodajna do ustalenia wysokości szkody będzie opinia biegłego sądowego z zakresu techniki samochodowej i rekonstrukcji wypadków drogowych. Biegły w swojej opinii przedstawił koszt naprawy przy użyciu zarówno części nowych oryginalnych jak i części zamiennych pochodzących od producentów niezależnych. W ocenie sądu opinia sporządzona była fachowo i rzetelnie, zawierała szczegółowe i wyczerpujące odpowiedzi.
Po zapoznaniu się z całością materiału sąd uznał iż w przedmiotowej sprawie zasadne jest zasądzenie kosztów naprawy samochodu przy użyciu części nowych i oryginalnych. Zajmując takie stanowisko, sąd miał na uwadze to, że poszkodowany ma prawo oczekiwać, by jego samochód znajdował się w stanie niepogorszonym niż przed zdarzeniem. Do osiągnięcia takiego celu niezbędne jest użycie nowych elementów, a poniesione na nie wydatki wchodzą w skład kosztów naprawy, które w konsekwencji obciążają osobę odpowiedzialną za szkodę.
Nadto, w oparciu o uchwałę Sądu Najwyższego, sąd uznał, że zasądzone odszkodowanie wyrażone będzie w kwocie brutto (z uwzględnieniem podatku VAT).
W tej sytuacji sąd uznał dotychczas wypłacone odszkodowanie za zaniżone i niewystarczające na pokrycie kosztów naprawy i zasądził na rzecz poszkodowanego dochodzoną kwotę wraz z odsetkami ustawowymi.

powrót do opisu spraw