Odszkodowawcze

Kompensata szkody rzeczowej, w zależności od konkretnego przypadku, może oznaczać nie tylko rzeczywiście poniesioną stratę ale również utratę spodziewanych korzyści. Z kolei kompensata szkody na osobie może wiązać się z szeregiem świadczeń dla poszkodowanego jak i dla członków najbliższej rodziny.

Zespół Kancelarii świadczy kompleksową pomoc nawet w najbardziej skomplikowanych przypadkach. Reprezentujemy Klientów zarówno na etapie postępowania likwidacyjnego prowadzonego przez ubezpieczyciela jak i w sporze sądowym, a nadto, jeżeli zajdzie taka potrzeba, w postępowaniu egzekucyjnym. Każdą sprawę traktujemy indywidualnie a w sprawach o delikatnym, osobistym charakterze staramy się wykazywać zrozumieniem i empatią. W razie takiej potrzeby zapewniamy także pomoc rzeczoznawców i innych specjalistów.

Oferujemy wsparcie między innymi w zakresie:

Szkód komunikacyjnych – wspieramy Państwa w dochodzeniu wszelkiego typu roszczeń związanych z stratami poniesionymi w wyniku wypadków komunikacyjnych, w tym między innymi: kosztów naprawy pojazdów, kosztów najmu pojazdu zastępczego, kosztów holowania pojazdu, utraty wartości handlowej pojazdu.

Szkód na osobie, w tym błędów medycznych – pomagamy w dochodzeniu zwrotu kosztów poniesionych w wyniku uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia (w tym m.in kosztów leczenia i rehabilitacji, wydatków na lekarstwa i specjalistyczną opiekę, kosztów specjalistycznego transportu czy kosztów odwiedzin osób bliskich), renty czy też zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Prowadzimy również sprawy dotyczące roszczeń osób bliskich powstałych w wyniku śmierci poszkodowanego (w tym m.in o zwrot kosztów leczenia i pogrzebu, o rentę, o zadośćuczynienie).

Szkód w mieniu – w imieniu poszkodowanych dochodzimy odszkodowań z tytułu utraconego, uszkodzonego lub zniszczonego mienia na skutek różnych zdarzeń (np. kradzież, zalanie czy pożar).

Szkód poniesionych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym poniesionych w transporcie – kompleksowo wspieramy przedsiębiorców w dochodzeniu roszczeń związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, dokonujemy także oceny ogólnych warunków ubezpieczenia pod kątem zapewnienia najlepszej ochrony ich interesów.

Szkód poniesionych w wyniku tzw. zmarnowanego urlopu – w przypadku gdy biuro podróży nie zapewniło należytych warunków odpoczynku, dochodzimy zarówno roszczeń odszkodowawczych jak i zadośćuczynienia.

Oczywiście powyższe przykłady nie wyczerpują pełnego wachlarza świadczonych przez nas usług w zakresie odszkodowań. Każdą sprawę szczegółowo przeanalizujemy i zaproponujemy najbardziej optymalne i satysfakcjonujące rozwiązanie.

Poniżej opisy kilku spraw prowadzonych przez kancelarię.

  • Czy z polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej sprawcy wypadku poszkodowany może uzyskać odszkodowanie, nawet jeśli sam przyczynił się do jego powstania? czytaj więcej…
  • Odpowiedzialność ubezpieczyciela wynikająca z polisy auto casco w sytuacji, gdy doszło do kradzieży ubezpieczonego pojazdu. czytaj więcej…
  • Gdy pośrednik w obrocie nieruchomościami nie dołoży należytej staranności w świadczeniu swoich usług może ponieść za to odpowiedzialność. czytaj więcej…
  • Kiedy należy się odszkodowanie za zalanie domu wynikające z działania osób trzecich i zdarzenia losowego? czytaj więcej…
  • Czy firma ubezpieczeniowa ustalając wysokość szkody w wyniku wypadku komunikacyjnego, może w wycenie zastosować części zamienne zamiast oryginalnych? czytaj więcej…
  • Kiedy opinia niezależnego rzeczoznawcy motoryzacyjnego może mieć wpływ na wysokość odszkodowania z tytułu polisy autocasco? czytaj więcej…
  • Czy pozostawienie dokumentów w samochodzie, który został skradziony może być podstawą do odmowy wypłaty odszkodowania z polisy AC? czytaj więcej…
  • Zbyt niskie odszkodowanie. czytaj więcej…