Zabezpieczenie samochodu a wypłata odszkodowania

Kolejną ze spraw, z zakresu ubezpieczeń autocasco pojazdów prowadzoną przez Kancelarię, była sprawa odmowy wypłaty odszkodowania dla klienta, któremu skradziono samochód.
Spór toczył się przed sądem okręgowym. Ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania w ramach polisy autocasco za kradzież samochodu powołując się na zapisy ogólnych warunków ubezpieczenia, które zakładały, że podstawą odmowy wypłaty może być przyczynienie się przez ubezpieczonego do zaistnienia wypadku ubezpieczeniowego poprzez nienależyte zabezpieczenie kluczyków i dokumentów ubezpieczonego pojazdu.
Wskazać należy, że w przedmiotowej sprawie samochód zaparkowany był na ogrodzonej, zamkniętej posesji klienta. Co prawda w samochodzie pozostał dowód rejestracyjny, był on jednak schowany w schowku. Kluczyki zaś znajdowały się w domu. Zakład ubezpieczeń uznał pozostawienie dowodu rejestracyjnego w samochodzie jako jego nienależyte zabezpieczenie przed kradzieżą.
Dlatego też działania Kancelarii zmierzały do wykazania iż fakt pozostawienia dowodu rejestracyjnego w pojeździe nie przyczynił się do zaistnienia wypadku ubezpieczeniowego jakim była kradzież owego pojazdu, a jedynie mógł w niewielkim stopniu ułatwić złodziejowi poruszanie się tym pojazdem (a to także jedynie w krótkim czasie po kradzieży – do momentu zgłoszenia tego faktu na policję). Dodatkowo podniesiono iż klienta nie obowiązywały zapisy zawarte w ogólnych warunkach ubezpieczenia, ponieważ nie zostały mu one doręczone w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia. Nadto kancelaria prezentowała stanowisko, że odmowa wypłaty odszkodowania uzasadniona jedynie przyczyną wynikającą z postanowień Ogólnych Warunkach Ubezpieczeń Autocasco jest sprzeczna z przepisami dotyczącymi ochrony konsumentów sformułowanymi w kodeksie cywilnym. Sąd Okręgowy w Warszawie w całości podzielił argumentację Kancelarii i zasądził zgodnie z żądaniem pozwu. Ubezpieczyciel odwołał się od tego wyroku, składając apelację do Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Sąd Apelacyjny nie znalazł podstaw do zmiany wyroku i oddalił apelację ubezpieczyciela.

powrót do opisu spraw