Czy pobieranie innych niż marża opłat za przyjęcie towaru do sprzedaży zawsze oznacza dopuszczenie się czyn nieuczciwej konkurencji ?

Otóż nie.  Art. 15 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. zakazuje pobierania tylko takich opłat, które utrudniają dostęp do rynku będąc sprzeczne  z dobrymi obyczajami zagrażają bądź naruszają interes innych przedsiębiorców lub klienta. Taki wniosek płynie z uzasadnienia prawomocnego  wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu w sprawie, w której pozwanym był Klient Kancelarii. Powód domagał się zwrotu bezpodstawnie uzyskanych korzyści z tytułu pobierania innych niż marża opłat za przyjęcie towaru do sprzedaży Sąd, oddalając powództwo w całości podzielił przedstawioną przez nas argumentację, w świetle której  nie może być mowy o czynie nieuczciwej konkurencji w sytuacji gdy po pierwsze powód rzeczywiście świadczył ekwiwalentne usługi  a po drugie interes powoda nie został zagrożony lub naruszony przez działanie pozwanej. Okolicznościami uwzględnionymi przez Sąd były m.in. możliwość negocjacji   warunków współpracy, wzrost obrotów u pozwanego będący efektem podejmowanych przez pozwanego działań czy też brak układu w którym duża sieć wywiera nacisk na dostawcę nie mającego równie silnej pozycji rynkowej.
powrót do opisu spraw