Aktualności

15 grudnia 2017
Nowelizacja prawa pracy w zakresie potwierdzenia warunków umowy

Nowelizacja prawa pracy w zakresie potwierdzenia warunków umowy

Z dniem 1 września wejdą w życie nowe przepisy prawa pracy. Aktualnie, umowę o pracę należy potwierdzić pracownikowi najpóźniej w dniu jej rozpoczęcia. Po nowelizacji pisemna umowa o pracę, lub pisemne potwierdzenie ustaleń dotyczących zawarcia umowy o pracę, pracownik będzie musiał otrzymać jeszcze przed dopuszczeniem go do czynności będących przedmiotem jego pracy.
15 grudnia 2017
Rezygnacja z funkcji w zarządzie w formie oświadczenia

Rezygnacja z funkcji w zarządzie w formie oświadczenia

Informujemy, że zgodnie z najnowszą Sądu Najwyższego z dnia 31 marca 2016 r. do sygn. akt III CZP 89/15 podjętą w składzie siedmiu sędziów, oświadczenie członka zarządu spółki kapitałowej o rezygnacji z tej funkcji powinno być składane spółce reprezentowanej przez jednego członka zarządu lub prokurenta. Wyjątkiem od tej reguły są jedynie przypadki wynikające z art. 210 § 2 i art. 379 § 2 k.s.h., tzn. gdy jedyny wspólnik (lub akcjonariusz) jest zarazem jedynym członkiem zarządu.
15 grudnia 2017
Nowelizacja art. 310 Kodeksu karnego

Nowelizacja art. 310 Kodeksu karnego

23 maja 2016 r. weszła w życie nowelizacja art. 310 k.k., zgodnie z którą penalizacji podlegają także przypadki fałszowania znaków pieniężnych niewprowadzonych jeszcze do obiegu. Dotychczas ustawa przewidywała odpowiedzialność karną jedynie za wprowadzanie do obrotu sfałszowanych znaków pieniężnych.
15 grudnia 2017
Zmiany w ustawie - Prawo o stowarzyszeniach

Zmiany w ustawie – Prawo o stowarzyszeniach

20 maja weszły w życie zmiany w ustawie z 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach. W zakresie stowarzyszeń rejestrowych zmianie uległa m.in. minimalna ilość osób potrzebnych do założenia stowarzyszenia rejestrowego - wystarczy, że założycieli będzie siedmiu, a nie piętnastu jak dotychczas. Założyciele stowarzyszenia mogą ponadto powołać władze stowarzyszenia, które zastąpią dotychczas funkcjonującą instytucję komitetu założycielskiego. Ustawodawca wprowadził również szereg zmian odnośnie członków zarządu. Po pierwsze statut stowarzyszenia będzie mógł zawierać postanowienia o możliwości przyznania im wynagrodzenia, po drugie będą oni ponosili solidarnie odpowiedzialność za działania podjęte w celu rozpoczęcia działalności przez stowarzyszenie jeszcze przed jego rejestracją. Ustawodawca przewidział również, że terenowe jednostki organizacyjne stowarzyszeń będą mogły uzyskać osobowość prawną. Wraz z uzyskaniem osobowości prawnej konieczne będzie wpisanie takiej jednostki do Krajowego Rejestru Sądowego.
15 grudnia 2017
Ordynacja Podatkowa - klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania

Ordynacja Podatkowa – klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania

Informujemy, że Senat przyjął ustawę o zmianie Ordynacji podatkowej w kwestii wprowadzenia klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Po wejściu w życie nowelizacji, jeżeli podatnik podejmie działania, które przyniosą mu korzyść w postaci obniżenia opodatkowania o kwotę przekraczającą 100 tysięcy złotych w skali roku, narazi się na wszczęcie względem niego postępowania podatkowego.
15 grudnia 2017
Zmiany w Ordynacji podatkowej - pełnomocnictwo

Zmiany w Ordynacji podatkowej – pełnomocnictwo

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami w Ordynacji Podatkowej, od 1 lipca 2016 r. podatnicy będą mogli udzielać tzw. pełnomocnictwa ogólnego pozwalającego ustanowić osobę upoważnioną do reprezentowania podatnika i podejmowania w jego imieniu czynności w toku wszelkich postępowań podatkowych przed organami podatkowymi lub organami kontroli skarbowej. Pełnomocnictwo ogólne (a także jego odwołanie lub zmianę) będzie można złożyć tylko w formie dokumentu elektronicznego do Centralnego Rejestru Pełnomocnictw Ogólnych prowadzonego przez ministra finansów, do którego dostęp będą miały wszystkie organy podatkowe i kontroli skarbowej.
15 grudnia 2017
Nowelizacja kodeksu karnego

Nowelizacja Kodeksu karnego

Informujemy, że zgodnie z nowelizacją Kodeksu Karnego zaostrzono odpowiedzialność karną za składanie fałszywych zeznań. Obecnie za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat, a nie jak dotychczas kara pozbawienia wolności do lat 3. Na karę pozbawienia wolności można się ponadto narazić, gdy zeznaje się nieprawdę lub zataja prawdę z obawy przed odpowiedzialnością karną grożącą składającemu zeznanie lub osobom jemu najbliższym.
15 grudnia 2017
Zmiany w ustawie - Prawo bankowe

Zmiany w ustawie – Prawo bankowe

W dniu 1 lipca 2016 r. wejdą w życie zmiany w zakresie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw, dotyczące problematyki rachunków nieaktywnych, w tym w szczególności rachunków bankowych zmarłych posiadaczy. Zgodnie z nowelizacją posiadacz rachunku bankowego, będący osobą fizyczną, a także osoba, która uzyskała tytuł prawny do spadku (poświadczenie dziedziczenia, stwierdzenie nabycia spadku) będą uprawnieni do uzyskania zbiorczej informacji o rachunkach (w tym o tym czy spadkodawca jakieś rachunki w ogóle posiadał) pozyskiwanej przez bank z Centralnej Informacji o Rachunkach.
15 grudnia 2017
Nowy sposób płatności za znaki opłaty sądowej

Nowy sposób płatności za znaki opłaty sądowej

Od 1 lipca 2016 r. będzie obowiązywał nowy mechanizm płatności elektronicznej przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego za znaki opłaty sądowej. Znaki będą wygenerowane przez system teleinformatyczny, a ich skasowanie będzie polegać na nadaniu im w systemie statusu „wykorzystany”.
15 grudnia 2017
Nowe stawki opłat sądowych

Nowe stawki opłat sądowych

Od 15 kwietnia 2016 r. obowiązują obniżone stawki opłat sądowych, w sprawach sądowych o roszczenia wynikające z czynności bankowych, których stroną są konsumenci i producenci rolni prowadzący gospodarstwa rodzinne.