Zbyt niskie odszkodowanie

Do kancelarii zwrócił się klient, zamieszkały na stałe na terenie Niemiec, o poprowadzenie sprawy sądowej przeciwko Ubezpieczycielowi o odszkodowanie z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane ruchem pojazdu.
W wyniku wypadku, do którego doszło z wyłącznej winy osoby trzeciej, samochód klienta został poważnie uszkodzony. Przeprowadzone przez niemieckiego pełnomocnika postępowanie likwidacyjne zakończyło się wypłaceniem klientowi, przez polskiego Ubezpieczyciela odszkodowania, które było jednak nieadekwatne do rzeczywiście poniesionej przez niego szkody. Różnica pomiędzy kwotą wypłaconą, a kwotą należną na podstawie wyceny niezależnego rzeczoznawcy wynikała z nieuznania przez Ubezpieczyciela niektórych pozycji wyceny jako związanych z wypadkiem.
W toku postępowania sądowego prowadzonego przez kancelarię przed Sądem Rejonowym w Warszawie, zostało wykazane, że stanowiąca podstawę określenia wysokości odszkodowania wycena naprawy samochodu klienta była w całości uzasadniona. Argumentację kancelarii potwierdziła również opinia powołanego przez Sąd biegłego.
Strony zawarły ugodę, na podstawie której Ubezpieczyciel wypłacił klientowi wnioskowane przez kancelarię odszkodowanie.

powrót do opisu spraw