Bezpodstawne zwolnienie z pracy

Do kancelarii zwróciła się klientka, która otrzymała od pracodawcy wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony. Jako przyczyny wypowiedzenia pracodawca wskazał istotne uchybienia w wykonywaniu obowiązków pracowniczych, w postaci: błędów w opracowanym raporcie finansowym stanowiącym podstawę rozliczenia imprezy branżowej oraz błędów w organizacji samej imprezy, w tym dotyczących rezerwacji pokoi hotelowych, uzgodnień w sprawie zasad ekspozycji i dostępu do Internetu w czasie imprezy.
Dla uznania zasadności wypowiedzenia decydujące znaczenie ma rodzaj i ciężar gatunkowy przyczyny wypowiedzenia. W trakcie postępowania sądowego kancelaria wykazała, że klientka nie dopuściła się zarzucanych jej istotnych uchybień w wykonywanych obowiązkach pracowniczych. Kancelaria udowodniła, że zgodnie z łączącą strony umową o pracę do obowiązków klientki nie należało sporządzanie raportów finansowych. Klientka sporządziła taki raport na prośbę przełożonego, mimo że nie została w tym zakresie przeszkolona. Ponadto, błąd w raporcie finansowym był spowodowany źle wprowadzoną formułą w programie komputerowym i został niezwłocznie przez klientkę skorygowany.
Kancelaria wykazała, że klientka sumiennie i z zaangażowaniem wykonywała swoją pracę. Sama impreza branżowa była bardzo dobrze zorganizowana, a żaden z wystawców nie zgłaszał jakichkolwiek zastrzeżeń dotyczących ekspozycji. Pokoje w hotelach zostały zarezerwowane zgodnie z zaleceniami przełożonego. Kancelaria dodatkowo podkreśliła, że klientce udało się nawet zarezerwować je po kosztach niższych niż przewidywał budżet.
Wobec takiej argumentacji kancelarii, pracodawca zawarł z klientką ugodę, na podstawie której wypłacił jej odszkodowanie w wysokości dochodzonej pozwem za nieuzasadnione wypowiedzenie umowy o pracę.

powrót do opisu spraw