Sprawa o zapłatę należności pracowniczych

Do kancelarii zwrócił się klient o poprowadzenie sprawy wytoczonej mu przez byłego pracownika domagającego się zapłaty zaległego wynagrodzenia z tytułu nadgodzin, pracy w porze nocnej, choroby oraz ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, a także zobowiązania klienta do dokonania korekty dokumentów powódki dotyczących rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Narodowym Funduszem Zdrowia oraz organami skarbowymi.
Powódka była u klienta zatrudniona na podstawie umowy o pracę w systemie zmianowym, na stanowisku recepcjonistka/pracownik obsługi hotelu. Stosunek pracy został wypowiedziany ze względu na planowane zakończenie przez klienta prowadzenia działalności w danym lokalu. Kancelaria wykazała, że roszczenie powódki dochodzone w postępowaniu zostały jej wypłacone, zaś dokumenty dotyczące rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Narodowym Funduszem Zdrowia oraz organami skarbowymi wystawione prawidłowo.
Opierając się na przedstawionych dokumentach, kancelaria wykazała, że wbrew twierdzeniom powódki, wykorzystała ona w całości przysługujący jej urlop wypoczynkowy. Jeżeli klient udzielił powódce urlopu w sobotę, niedzielę lub święto, to był to ze względu na charakter pracy dzień, w którym zgodnie z grafikiem powódka miała pracować. Tym samym roszczenie powódki o zasądzenie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy były bezzasadne.
Jednocześnie klient zawarł z powódką ugodę, na mocy której wypłacił powódce należność z tytułu nadgodzin i dodatek za pracę w porze nocnej. Powódka cofnęła pozew i zrzekła się dalszych roszczeń.

powrót do opisu spraw