Prywatna opinia rzeczoznawcy a odszkodowanie

W sprawie o wypłatę odszkodowania z polisy ubezpieczenia autocasco Kancelaria reprezentowała przed sądem jednego ze swoich stałych klientów.
W wyniku wypadku komunikacyjnego uszkodzeniu uległ ubezpieczony w ramach umowy ubezpieczenia autocasco pojazd należący do klienta kancelarii. Szkoda została zgłoszona ubezpieczycielowi, który na podstawie własnej kalkulacji wypłacił klientowi odszkodowanie. Klient nie zgodził się jednak z wysokością przyznanego odszkodowania i zlecił niezależnemu rzeczoznawcy sporządzenie kosztorysu naprawy, w którym wskazano iż naprawa uszkodzeń wyniesie niemal dwa razy więcej niż kwota przyznanego przez ubezpieczyciela odszkodowania. W tej sytuacji klient zdecydował się wystosować do ubezpieczyciela wezwanie do wypłaty różnicy pomiędzy wypłaconym już odszkodowaniem a kosztami naprawy wynikającymi z kosztorysu rzeczoznawcy. Firma ubezpieczeniowa nie przychyliła się do żądania klienta, twierdząc, że część uszkodzeń ujętych w kosztorysie rzeczoznawcy nie powstała w wyniku przedmiotowego zdarzenia. Wypłacono jedynie niewielką dopłatę obejmującą koszty prac wykonanych w serwisie celem weryfikacji uszkodzeń pojazdu oraz odsetki za opóźnienie w wypłacie odszkodowania. Ponieważ klient nadal nie był zadowolony z rozwiązania, zdecydował się na skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego.
Sąd zapoznał się z całością materiału zgromadzonego w sprawie: korespondencją pomiędzy stronami, aktami szkody a także opinią biegłego. Sąd uznał, że ubezpieczyciel jest zobowiązany do naprawienia szkody. Na podstawie opinii biegłego z zakresu badania wypadków drogowych sąd uznał, że niewielka część uszkodzeń objętych kosztorysem nie mogła powstać w wyniku przedmiotowego zdarzenia i w tym zakresie odszkodowanie jest niezasadne. Nadto sąd wskazał iż w sytuacji gdy spór pomiędzy stronami na etapie likwidacji szkody dotyczył wysokości odszkodowania, zasadne było zlecenie rzeczoznawcy wykonania opinii obrazującej rozmiary szkody. Z tego też względu w zasądzonej przez sąd kwocie ujęto koszty kosztorysu wykonanego na zlecenie klienta. Ostatecznie sąd zasądził na rzecz klienta dopłatę odszkodowania uwzględniającego użycie do naprawy nowych oryginalnych części, koszty opinii niezależnego rzeczoznawcy wraz z odsetkami ustawowymi.

powrót do opisu spraw