Nieuzasadnione wypowiedzenie umowy o pracę

Do kancelarii zwrócił się klient o poprowadzenie sprawy o zapłatę kwoty 28.000,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami tytułem odszkodowania należnego mu od pracodawcy za nieuzasadnione wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieoznaczony. Jako przyczynę wypowiedzenia pracodawca wskazał zmniejszenie zapotrzebowania na pracowników przez jego kontrahenta, co w rezultacie przekładało się na konieczność likwidacji miejsc pracy.
W trakcie postępowania przed Sądem I instancji Kancelaria wykazała, że pracodawca w żaden sposób nie wywiązał się z obowiązku wskazania kryterium doboru pracowników do zwolnień. Co więcej nie udowodnił on, że likwidował stanowisko pracy klienta w związku ze zmniejszeniem zapotrzebowania na pracowników przez jego kontrahenta, na co powoływał się w wypowiedzeniu umowy o pracę.
Dodatkowo Kancelaria podniosła, że jeszcze po wypowiedzeniu powodowi umowy o pracę, pracodawca rekrutował nowych pracowników. Zatem wypowiedzenie powodowi umowy i jednoczesne poszukiwanie w drodze ogłoszenia w tym samym miesiącu nowych pracowników, przeczą tezie likwidacji stanowiska pracy powoda.
Określając wysokość należnego klientowi odszkodowania, Kancelaria podniosła, że choć wynagrodzenie na umowie wynosiło 2.000 zł brutto, to w rzeczywistości powód umówił się z pracodawcą na tzw. kilometrówkę w walucie obcej, z przeliczeniem na PLN według obowiązującego kursu. Sąd I instancji uznając argumentację i środki dowodowe przedstawione przez Kancelarię przyjął twierdzenia powoda w zakresie wysokości ubruttowionego wynagrodzenia jako średniej z ostatnich 12 miesięcy i uznał je jako wskaźnik do naliczenia odszkodowania w wysokości 28.000,00 zł.
W swojej apelacji strona pozwana wniosła o przeprowadzenie nowych wniosków dowodowych. Kancelaria wykazała, że powołanie przez pracodawcę nowych wniosków ma na celu jedynie przedłużenie toczącego się postępowania, a okoliczności na które zostały powołane są Sądowi znane i nie budzą wątpliwości. Ponadto niektóre wnioski należało pominąć jako spóźnione. Z argumentacją Kancelarii zgodził się Sąd II instancji, który po analizie zebranego materiału nie znalazł podstaw do zmiany wyroku. Sąd apelacyjny pominął wnioski dowodowe strony pozwanej w całości przyjmując za trafną argumentację Kancelarii i dokonaną na jej podstawie przez Sąd I instancji analizę stanu faktycznego.
Tym samym Sąd II instancji zasądził od pracodawcy na rzecz klienta kwotę 28.000,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami tytułem odszkodowania za nieuzasadnione wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieoznaczony.

powrót do opisu spraw