Oświadczenie woli

Do kancelarii zwrócił się klient o poprowadzenie sprawy w sporze z pracodawcą, który wniósł do Sądu Rejonowego w Nowym Sączu pozew o zapłatę odszkodowania z tytułu wyrządzenia mu przez klienta szkody. Na dowód swojego roszczenia, pracodawca przytoczył oświadczenie podpisane przez klienta o wyrządzeniu mu z winy umyślnej szkody wraz z jego wnioskiem o rozłożenie należności na raty.
W toku postępowania, kancelaria wykazała że oświadczenie, na które powoływał się pracodawca zostało złożone przez klienta pod wpływem nacisków i gróźb ze strony właścicieli spółki. Zgodnie z brzmieniem oświadczenia klient przyznał się, że w związku z wykonywaniem pracy wyrządził z winy umyślnej szkodę, w wyniku której pracodawca został obciążony opłatami przez swojego kontrahenta. Kancelaria udowodniła, że klient nie miał ani wpływu na treść oświadczenia, które zostało mu przedstawione w formie gotowej do podpisania, ani nie miał też wyboru co do możliwości jego podpisania.
Kluczowym w sprawie było wykazanie, że nie można obarczać klienta konsekwencjami zaniedbań, jakie miały miejsce pomiędzy pracodawcą i jego kontrahentami. Kancelaria udowodniła, że klient dochował należytej staranności przy wykonywaniu swoich obowiązków pracowniczych, a szkoda była wynikiem niedopełnienia przez pracodawcę formalności związanych z przewozem. Argumentem przemawiającym na korzyść klienta był fakt, że pracodawca nigdy nie przedstawił dowodów na poparcie zasadności i wysokości swojego roszczenia.
Wobec nieudowodnienia przez pracodawcę faktu poniesienia szkody, nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych, winy i bezprawności po stronie klienta, Sąd uznając argumentację kancelarii za wiarygodną, oddalił powództwo obciążając jednocześnie stronę powodową kosztami zastępstwa procesowego.

powrót do opisu spraw