Zadośćuczynienie

Postępowanie sądowe przeciwko towarzystwu ubezpieczeń w sprawie odszkodowania, zadośćuczynienia, przyznania renty oraz o ustalenie odpowiedzialności ubezpieczyciela za skutki wypadku, które mogą pojawić się w przyszłości.
Kancelaria reprezentowała poszkodowanego, który w wyniku wypadku doznał poważnych urazów ciała, w wyniku których jest sparaliżowany a uszczerbek na zdrowiu wynosi 100%.
Sprawa toczyła się blisko 6 lat przed sądem I jak i II instancji.
W toku postępowania bezspornie Sąd Okręgowy w Warszawie ustalił iż pozwane towarzystwo ubezpieczeń ponosi na zasadzie ryzyka odpowiedzialność odszkodowawczą, ponieważ sprawca wypadku posiadał ubezpieczenie OC u tego ubezpieczyciela. W wyniku przedmiotowego wypadku klient doznał szkody niemajątkowej – krzywdy w związku z utratą zdrowia. Określając wysokość zadośćuczynienia sąd wziął pod uwagę wszystkie okoliczności mające wpływ na rozmiar doznanej krzywdy, a zwłaszcza stopień i czas trwania cierpień fizycznych i psychicznych, trwałość skutków czynu niedozwolonego, prognozy na przyszłość i wiek poszkodowanego.
W wyniku czynności podjętych przez Kancelarię w toku sprawy uzyskaliśmy dla naszego klienta następujące sumy:
– wypłacone przez ubezpieczyciela w trakcie postępowania sądowego: 101.646,44 zł
– w wyniku wyroku sądu I instancji: 261.262,79 zł
– w wyniku wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie: 500.000,00 zł
Powyższe daje kwotę prawie 1 mln złotych. Nadto klient będzie otrzymywał miesięczną rentę w wysokości 3.250 zł.

powrót do opisu spraw