Zwolnienie ruchomości spod egzekucji komorniczej.

Do kancelarii zwrócił się klient o poprowadzenie sprawy o zwolnienie ruchomości spod egzekucji komorniczej prowadzonej przeciwko jego współmałżonkowi. Mimo, że klient nie był dłużnikiem, to z racji pozostawania w związku małżeńskim Sąd nadał klauzulę wykonalności prawomocnemu nakazowi zapłaty także przeciwko niemu z ograniczeniem jego odpowiedzialności do majątku objętego wspólnością ustawową małżeńską.
Zadaniem kancelarii było udowodnienie, że ruchomości zajęte w toku postępowania egzekucyjnego stanowiły majątek odrębny naszego klienta i jako takie nie mogły zostać zajęte na poczet długów drugiego ze współmałżonków.
Dwa lata przed wszczęciem egzekucji małżonkowie zawarli ze sobą umowę sprzedaży, na mocy której zadłużony współmałżonek sprzedał klientowi ruchomości objęte wspólnością majątkową i ruchomości stanowiące jego majątek odrębny, nabyte w drodze darowizny jeszcze przed zawarciem związku małżeńskiego.
Kancelaria udowodniła, że celem istniejącej między małżonkami umowy sprzedaży m.in. zajętych ruchomości była chęć udzielenia przez naszego klienta pomocy finansowej zadłużonemu współmałżonkowi. Za będące przedmiotem umowy sprzedaży ruchomości klient zapłacił środkami pochodzącymi ze swojego majątku odrębnego. W tym wypadku były to środki uzyskane ze spadku. Kancelaria wykazała, że uzyskana ze sprzedaży ruchomości kwota pieniężna została przeznaczona przez zadłużonego współmałżonka na spłatę zadłużenia. Tym samym przesunięcie rzeczy z majątku wspólnego do majątku odrębnego naszego klienta nie miało na celu pokrzywdzenie wierzyciela. Sąd zgodził się z argumentacją kancelarii uznając zawartą umowę za ważną w świetle prawa.
Sąd pierwszej instancji zwolnił spod egzekucji komorniczej należące do klienta ruchomości i obciążył kosztami wierzyciela współmałżonka w całości. W uzasadnieniu Sąd podkreślił duży nakład pracy kancelarii i jego aktywny udział w postępowaniu dowodowym. Również Sąd odwoławczy nie dopatrzył się uchybień w przeprowadzonym postępowaniu dowodowym oddalając apelację złożoną przez wierzyciela zadłużonego współmałżonka.

Tym samym klient kancelarii odzyskał wszystkie należące do niego ruchomości.

powrót do opisu spraw