Odpowiedzialność pośrednika w obrocie nieruchomościami

W dorobku spraw prowadzonych przez kancelarię znajduje się również sprawa z zakresu niewłaściwego wykonania umowy pośrednictwa przez pośrednika w obrocie nieruchomościami.
Kancelaria reprezentowała przed sądem małżeństwo, które zawarło z pośrednikiem umowę pośrednictwa w nabyciu nieruchomości, w ramach której pośrednik zobowiązał się m.in. do wyszukania i wskazania lokalizacji wg preferencji Zamawiającego, kojarzenia stron umowy oraz pomocy w zawarciu umowy na wybraną przez Zamawiającego nieruchomość. Nadto pośrednik miał zająć się wszystkimi kwestiami związanymi z zakupem, w tym sprawdzeniem stanu prawnego i faktycznego, wyborem kancelarii notarialnej, zebraniem i przekazaniem notariuszowi dokumentacji potrzebnej do aktu notarialnego, za co otrzymał stosowne wynagrodzenie.
Z pomocą pośrednika klienci kancelarii znaleźli odpowiednią działkę, którą nabyli. W toku załatwiania formalności związanych z planowaną budową domu jednorodzinnego, okazało się, że przez nieruchomość przebiega sieć wodociągowa i gazowa, a co za tym idzie aby rozpocząć budowę klienci będą musieli na własny koszt odpowiednio przełożyć sieć. Poinformowany o tym fakcie pośrednik pierwotnie zadeklarował się, że pokryje koszty przeniesienia sieci. Później jednak wycofał się z tej deklaracji i zaproponował partycypację w kosztach przeniesienia sieci ograniczoną do kwoty 15.000 zł. Klienci nie wyrazili zgody na przedstawioną im propozycję z tego względu, iż kosztorys przebudowy opiewał na kwotę 54.409 zł, a zatem propozycja pośrednika pokryłaby tylko niewielką część tych kosztów. Klienci zdecydowali o skierowaniu sprawy na drogę postępowania sądowego domagając się zapłaty całości kosztów związanych z przebudową sieci. W trakcie toczącego się postępowania, aby nie blokować budowy domu, klienci na własny koszt, który okazał się niższy od tego wynikającego z kosztorysu, przebudowali sieci. Dlatego też w toku postępowania ograniczono powództwo do kosztów rzeczywiście poniesionych.
W toku postępowania sąd uznał powództwo za zasadne. Sąd nie dał wiary twierdzeniom pośrednika, że w momencie sprzedaży nieruchomości nie posiadał on wiedzy nt. przebiegających przez działkę łączy. Wręcz przeciwnie Sąd uznał, że jako doświadczony pośrednik znał doskonale topografię nieruchomości, a jego obowiązkiem było wykonywanie czynności zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa i standardami zawodowymi, mając na uwadze ochronę interesów klienta. Sąd uznał, że od pośrednika jako od profesjonalisty ”wymaga się zwiększonego zaangażowania w podjęte działania przygotowujące i realizujące świadczenie” poprzez „większą zapobiegliwość, rzetelność i dokładność w działaniu”. A zatem pośrednik nie informując klientów o istniejącej sieci lub co najmniej nie dokładając należytej staranności aby uzyskać wszelkie istotne informacje o nieruchomości w sposób nienależyty wywiązał się z łączącej strony umowy. Uchybił też standardom lojalności, zasadom dobrej wiary i uczciwego obrotu i powinien ponieść odpowiedzialność odszkodowawczą. W związku z powyższym sąd zasądził od pozwanego całą dochodzoną pozwem kwotę wraz z odsetkami. Pośrednik odwołał się od tego wyroku do sądu wyższej instancji, który częściowo uwzględnił jego apelację i obniżył zasądzoną kwotę.

powrót do opisu spraw