Maszyna na zamówienie – odpowiedzialność producenta

Jeden ze stałych klientów Kancelarii – przedsiębiorstwo produkcyjne z branży chemicznej – zawarł umowę z producentem urządzeń do obsługi linii produkcyjnych. Na podstawie tej umowy i określonych w załączniku parametrów technicznych producent zobowiązał się do wykonania urządzenia do produkcji tulejek papierowych. Na podstawie zawartej umowy producent zobowiązany był również do montażu urządzenia w siedzibie klienta, dokonania jego rozruchu oraz przeszkolenia pracowników w zakresie obsługi, eksploatacji i serwisu. Strony uzgodniły również termin w jakim to urządzenie ma być wykonane.
Niestety mimo tego, że klient zapłacił należne wynagrodzenie, dostarczył producentowi wszystkie wymagane informacje, dokumenty i surowce, producent nie wywiązał się ze swojego zobowiązania w umówionym terminie.
W okresie kilku miesięcy miały miejsce kilkakrotne próby uruchomienia urządzenia w siedzibie klienta, jednakże żadna z tych prób nie była dla klienta zadawalająca, ponieważ urządzenie nie miało wymaganej wydajności pracy, a produkowane tulejki również nie spełniały zakładanych parametrów. Mimo wymiany kilku podzespołów maszyny, w tym noży do cięcia tulejek, do końcowego odbioru urządzenia nie doszło ze względu na niewystarczająca dokładność cięcia, za małą wydajność i niespełnienie norm CE. W związku z przedłużającym się wdrożeniem nowego urządzenia, klient w celu utrzymania produkcji zmuszony był do zakupu tulejek u zewnętrznych dostawców. Zdecydował się również na wystąpienie na drogę sądową z żądaniem wypłaty odszkodowania od producenta urządzenia w związku z nienależytym wykonaniem przez niego umowy.
Po około półtorarocznym postępowaniu sądowym, w trakcie którego sąd przesłuchał świadków obu stron oraz zapoznał się z opinią biegłego sądowego, zapadł wyrok rozstrzygający sprawę na korzyść naszego klienta. Sąd uznał za bezsporny fakt, że do zawarcia umowy doszło i że producent urządzenia nie wywiązał się w należyty sposób z wynikającego z niej zobowiązania. Wyprodukował urządzenie po terminie a dodatkowo nie spełniało ono założonych w umowie parametrów. Zasądzone przez sąd odszkodowanie wyniosło ok. 120.000 zł wraz z ustawowymi odsetkami. Producent urządzenia odwołał się od powyższego wyroku wnosząc do sądu apelację. Sąd drugiej instancji w całości jednak utrzymał wyrok sądu I instancji. W zaistniałej sytuacji producent zapłacił w całości klientowi zasądzoną wyrokiem kwotę.

powrót do opisu spraw