Wynagrodzenie za sporządzoną dokumentację projektową

Powód, klient naszej Kancelarii, wniósł o zasądzenie wynagrodzenia w kwocie ponad 70.000 zł za sporządzoną na potrzeby procesu budowlanego specjalistyczną dokumentację. Spór dotyczył w istocie tego, czy wiążące dla powoda były terminy wykonania prac przedstawione w jego ofercie czy też strony uzgodniły inny wcześniejszy termin wykonania umowy, którego powód nie dotrzymał.  W toku procesu pozwany podniósł nadto, że dokumentacja była niekompletna w stopniu, który uniemożliwiał posłużenie się nią zgodnie z przeznaczeniem a przyjęta przez powoda technologia wpływała na przedłużenie prac budowlanych oraz na wzrost kosztów. W sprawie został powołany dowód z opinii biegłego sądowego, który nie potwierdził zarzutów strony pozwanej. Sąd uwzględniając powództwo, podzielając w całości argumentację strony powodowej, stwierdził m.in. że ustalonymi terminami wykonania dokumentacji były te określone w ofercie powoda a nadto, że wystarczające z punktu widzenia terminowego wykonania dzieła było przesłanie dokumentacji w wersji elektronicznej.

powrót do opisu spraw