Rekompensata za koszty odzyskiwania należności

Zapłaciłeś faktury po terminie ? Czy  kontrahent może zawsze, niezależnie od okoliczności  żądać rekompensaty za koszty odzyskiwania należności  na podstawie art. 10 ust 1 ustawy  z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych?

Reprezentowaliśmy przez Sądem przedsiębiorcę, od którego  jego dawny kontrahent dochodził   rekompensaty za koszty odzyskiwania należności na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.  Równowartość kwoty 40 euro naliczona została od kilkudziesięciu faktur. W przedmiotowej sprawie podnieśliśmy, iż żądanie powoda stanowi nadużycie prawa i zniekształcenie celu jaki przyświecał ustawodawcy jakim jest rekompensata dla wierzyciel, którzy ponieśli szkodę w związku z brakiem terminowej zapłaty. Okolicznościami przemawiającymi za takim wnioskiem było m.in. dobrowolne dokonywanie płatności z kilku, kilkunastu dniowym opóźnieniem, niewielka wysokość odsetek za opóźnienie a nadto brak jakichkolwiek działań ze strony powoda mających na celu odzyskanie należności. Istotnym w sprawie było również to, iż powodowa spółka nie prowadziła już dotychczasowej działalności na rynku spożywczym a w istocie uczyniła sobie z dochodzeni należności stałe źródło dochodu. Sąd w całości zgodził się z podniesioną argumentacją i oddalił powództwo.

 

powrót do opisu spraw