Odpowiedzialność członka zarządu za zobowiązania spółki

Klientem Kancelarii była spółka, która zwróciła się o pomoc w odzyskaniu należności od innej spółki prawa handlowego – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Po przeprowadzeniu postępowania sądowego w I instancji, Kancelaria uzyskała na rzecz Klienta korzystny wyrok zasądzający należność i niezwłocznie wszczęła egzekucję przeciwko Spółce – dłużnikowi. W związku z bezskutecznością egzekucji z majątku Spółki – dłużnika, postępowanie egzekucyjne zostało jednak umorzone.
Mając na uwadze interes Klienta, Kancelaria zaproponowała Klientowi wytoczenie powództwa przeciwko członkowi jednoosobowego zarządu Spółki – dłużnika. Argumentując zasadność pozwu przeciwko członkowi zarządu Kancelaria wykazała, że nie zgłosił on we właściwym czasie wniosku o ogłoszenie upadłości Spółki – dłużnika, ani też nie wszczął, mimo oczywistych problemów finansowych Spółki – dłużnika, postępowania układowego. W rezultacie niedopełnienia obowiązków ciążących na członku zarządu Klient Kancelarii poniósł szkodę, co czyniło żądanie pozwu skierowane przeciwko niemu całkowicie zasadnym (art. 299 §1 KSH). Członek zarządu nie uwolnił się od odpowiedzialności, ponieważ nie wykazał, że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęto postępowanie układowe, albo że niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewszczęcie postępowania układowego nastąpiło nie z jego winy, albo że pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewszczęcia postępowania układowego wierzyciel nie poniósł szkody (art. 299 §2 KSH).
Sąd w pełni podzielił argumentację Kancelarii, wydając orzeczenie przeciwko członkowi zarządu, co umożliwiło Klientowi egzekucję należności z jego majątku osobistego.