Ciężar dowodu, czyli art. 6 kodeksu cywilnego…ciągle obowiązuje

Przekonał się o tym powód w poniżej opisanej sprawie.

Nasz klient został pozwany o zapłaty kwoty 300.000 zł tytułem wynagrodzenia za przejęcie aktywów przedsiębiorstwa. Powód uzasadniał powództwo spełnieniem warunków umownych, które leżały w zakresie jego możliwości. W pozostałym zakresie argumentował, że nie zostały one spełnione z przyczyn leżących wyłącznie po stronie klienta. Nadto twierdził, że klient wykorzystał jego przymusową sytuację. W imieniu klienta wnieśliśmy o oddalenie powództwa z uwagi na niewykonanie warunków umownych, w szczególności nieosiągnięcie wskaźników ekonomicznych, które warunkowały wypłatę dodatkowego wynagrodzenia. Po 4 latach procesu Sąd Okręgowy w Poznaniu oddalił powództwo przyznając w całości rację argumentom podnoszonym przez kancelarię.

W uzasadnieniu sąd podkreślił, iż powód w swoich zeznaniach wyraźnie przyznał, iż podpisał w/w porozumienie, jak również potwierdził treść jego warunków. Było ono zatem wiążące dla obu stron. Co istotne powód nigdy nie złożył oświadczenia o uchyleniu się od skutków prawnych oświadczenia woli o zawarciu porozumienie z uwagi na wystąpienie błędu, podstępu, czy też groźby lub przymusu. Nigdy powód nawet nie powoływał się na okoliczności, uzasadniające uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli. Powód przyznawał, iż podpisując porozumienie miał świadomość jego treści, jak również tego, iż jest ono dla niego niekorzystne.  Powód domagając się zasądzenia kwot wskazanych w pozwie winien przede wszystkim wykazać, iż zaistniały przesłanki aktualizujące obowiązek ich zapłaty określone w łączącym strony porozumieniu. Ciężar dowodu w tym zakresie spoczywał na stronie powodowej zgodnie z art. 6 k.c. Jednakże ciężarowi temu powód nie sprostał. Zapłata określonych kwot możliwa była jedynie w sytuacji wystąpienia i uzyskania określonych parametrów dotyczących obrotu. Zapłata zatem uzależniona była od spełnienia warunku, co oznacza, iż powód domagając się zasądzenia tych kwot zobowiązany był wykazać, że warunek ten ziścił się. Powód ciężarowi temu nie sprostał i nie przedstawił w tym zakresie wystarczających dowodów. Powód nie wykazał, aby w okresie wskazanym w porozumieniu zostały spełnione przesłanki warunkujące wypłatę żądnych kwot, co skutkować musiało oddaleniem powództwa w całości. Podkreślić należy, iż wypłata kwot objętych porozumieniem, możliwa byłaby po spełnieniu określonych parametrów, przy jednoczesnym zastrzeżeniu, udzielenia przez powoda pomocy w ich uzyskaniu.

Zważywszy, iż wypłata żądanych kwot uzależniona była od zaistnienia warunku, powyższy zarzut należy rozpoznać w oparciu o zapisy art. 93 § 1 k.c. Analizując zgromadzony w sprawie materiał dowodowy stwierdzić należy, iż powód nie wykazał, aby pozwany w sposób celowy i sprzeczny z zasadami współżycia społecznego podejmował działania w celu nieosiągnięcia określonych w porozumieniu parametrów obrotów. Oceniając powyższe zarzuty powoda nie można pominąć okoliczności, że powód nie wskazał w sposób szczegółowy i konkretny, a tym bardziej nie wykazał, jakie zaniedbania pozwanego skutkować miały nieosiągnięciem wskaźników i jakie pozwany winien podjąć prawidłowe działania, aby wskaźniki te osiągnąć. Co jednak istotne powód żadną miarą nie wykazał, że to działania pozwanego wpłynęły na nieosiągnięcie wskaźników, a nie że stan ten był wynikiem zaistnienia innych okoliczności, niezależnych od stron, takich jako koniunktura rynkowa, czy też zależnych od powoda, jak chociażby przeszacowanie potencjału handlowego własnej firmy.

Reasumując wskazać należy, iż powód nie wykazał zasadności zgłoszonych roszczeń. Domagając się zasądzenia kwot wynikających z porozumienia powód powinien wykazać spełnienie przesłanek określonych w tym porozumieniu. Tymczasem z dowodów zaoferowanych przez strony wynikało, że w okresie wskazanym w porozumieniu określone w nim parametry nie zostały spełnione, a dopiero ich wypełnienie warunkowało obowiązek zapłaty. Powód nie wykazał również, aby działania lub zaniechania pozwanego skutkowały nieosiągnięciem określonych wskaźników. W związku z powyższym, wobec nie wykazania przez powoda zaktualizowania się podstaw do uzyskania zapłaty w oparciu o porozumienie, koniecznym było oddalenie powództwa w całości, co też Sąd uczynił.